Cá ngừ CO cắt lát S/L
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Cá ngừ CO cắt viên
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Loin cá ngừ CO S/L
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Cá ngừ CO cắt lát saku S/L
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
CO Tuna Saku
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Cá ngừ cắt lát carpaccio
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Lườn cá ngừ S/O
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Lườn cá ngừ S/L
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Cá ngừ cắt lát kirimi
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Cá ngừ cắt lát S/L
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Loin Cá ngừ CO S/O
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Loin/chunk cá ngừ vây dài
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares
Cá ngừ vây dài cắt lát S/L
Cá ngừ vây vàng
Thunnus albacares