Cá thu cắt lát S/O B/I
Cá thu hũ
Acanthocybium solandri
Cá thu cắt viên
Cá thu hũ
Acanthocybium solandri
Cá thu cắt khúc
Cá thu hũ
Acanthocybium solandri
Cá thu nguyên con
Cá thu hũ
Acanthocybium solandri